heb.webp

Informacja prawna i Polityka prywatności

INFORMACJA PRAWNA

SDF S.p.A.
Spółka należąca do SDF S.p.A.
Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) - Włochy.
Tel. +3903634211 - Fax +390363421638
Kapitał zakładowy 32 000 000 euro
VAT, Bergamo Rejestr spółki nr 00215890161 - Nr REA 47462
www.sdfgroup.com


ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA


Niniejsza witryna internetowa dostarcza informacji on-line o produktach, usługach, działaniach itp. dotyczących firmy SDF S.p.A., jak określono poniżej, oraz dotyczących marek będących własnością spółki. Korzystanie z serwisu wymaga wyrażenia zgody na zasady i warunki określone poniżej. Jeśli nie zgadzają się Państwo z nimi, prosimy nie korzystać z witryny ani nie pobierać z niej żadnych materiałów.


PRAWO AUTORSKIE I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA


Treści zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej stanowią własność SDF S.p.A. Copyright © i tym samym są chronione prawem autorskim oraz prawami własności przemysłowej, których firma jest wyłącznym właścicielem. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Treści zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej nie mogą być w całości ani częściowo, kopiowane, reprodukowane, przenoszone, przechowywane, publikowane ani dystrybuowane w żadnej formie bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez firmę SDF S.p.A., poza przypadkiem zapisywania ich na własnym komputerze bądź drukowania części stron z witryny internetowej na własny użytek. Znaki towarowe oraz loga znajdujące się w niniejszej witrynie internetowej są własnością firmy SDF S.p.A. Wykorzystanie ich w jakiejkolwiek witrynie internetowej innej niż ta, bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez firmę SDF S.p.A. S.p.A, jest zabronione. Nazwa SDF oraz wszelkie inne znaki towarowe, wraz ze znakami towarowymi SAME, DEUTZ FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire, Lamborghini Green Pro nie mogą być wykorzystywane jako adresy internetowe innych stron lub części takich adresów bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez firmę SDF S.p.A. Uzyskanie dostępu do niniejszej witryny internetowej nie może być rozumiane jako uzyskanie prawa do wykorzystania jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania znaków towarowych znajdujących się w niniejszej witrynie internetowej bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez firmę SDF S.p.A.


OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI


Informacje zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej zostały podane w dobrej wierze, a firma SDF S.p.A. uważa je za poprawne. Firma SDF S.p.A. oraz podmioty wchodzące w jej skład (zwane dalej „SDF S.p.A.”) w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie czy przypadkowe związane z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej. Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne oraz błędy edytorskie. Informacje mogą być zmieniane lub uaktualniane bez wcześniejszego powiadamiania. SDF S.p.A. może również poprawiać, zmieniać lub usuwać określone sekcje niniejszej witryny bez wcześniejszego powiadamiania.


ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH


Strona może zawierać linki lub odnośniki dostępu do innych stron internetowych, jak na przykład serwisy społecznościowe. Klikając w linki mogą Państwo na przykład udostępniać nasze treści. Informujemy, iż firma SDF S.p.A. nie kontroluje treści takich witryn internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały publikowane na tego rodzaju witrynach, ani za szkody bezpośrednie, pośrednie czy przypadkowe związane z wykorzystaniem powiązanych witryn internetowych. Zamieszczenie łącza do innych stron internetowych nie oznacza, że firma SDF S.p.A.sponsoruje i/lub aprobuje dane strony albo produkty czy usługi tam zamieszczone.


INFORMACJE OTRZYMANE PRZEZ FIRMĘ SDF


Wszelkie materiały przesyłane do firmy SDF S.p.A., na przykład za pomocą wiadomości e-mail bądź stron World Wide Web, uznawane są za jawne. Firma SDF S.p.A. nie posiada żadnych zobowiązań w stosunku do takich materiałów i może bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, edytować oraz rozpowszechniać otrzymane materiały wśród podmiotów trzecich bez ograniczeń. Ponadto firma SDF S.p.A. posiada całkowitą wolność w zakresie wykorzystania wszelkich idei, koncepcji, know-how lub wiedzy technicznej zawartej w takich materiałach do dowolnych celów, w tym, między innymi, do projektowania, produkcji i komercjalizacji produktów wykorzystujących taki materiał. Każda osoba wysyłająca materiały gwarantuje, że mogą być one swobodnie ujawniane i nie zawierają żadnych treści nielegalnych lub w inny sposób nie nadających się do publikacji, tym samym akceptując możliwość wypłaty odszkodowania na rzecz firmy SDF S.p.A. w przypadku wszelkich działań podmiotów trzecich w odniesieniu do takich materiałów.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH


Po odwiedzeniu tej strony, mogą zostać przetworzone dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania. „Administratorem danych” zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) jest firma SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., z siedzibą przy Viale Francesco Cassani 14, 24047 Treviglio (BG) - Włochy.


MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA


Przetwarzanie danych związane z usługami sieciowymi niniejszej witryny internetowej odbywa się w podanej powyżej siedzibie Administratora i jest wykonywane wyłącznie przez personel wyraźnie przez niego upoważniony lub jest wykonywane przez ewentualnych dostawców, będących podmiotami trzecimi, którym okazjonalnie zleca się operacje konserwacyjne. Są oni wyznaczeni na Administratorów danych zgodnie z art. 28 RODO. Zgromadzone dane będą przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do wypełnienia określonych celów wskazanych w specjalnych informacjach zbiorczych wyświetlających się na stronach witryny internetowej i opracowanych dla poszczególnych usług. Dotyczy to danych każdego rodzaju.


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH


Dane nawigacyjne


Systemy informatyczne i procedury związane z oprogramowaniem opracowane w celu zapewnienia działania niniejszej strony internetowej pobierają, podczas normalnego działania, niektóre dane osobowe, których przesyłanie związane jest z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej.

Informacje takie nie są jednak gromadzone celem powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, lecz, ze względu na ich charakter, umożliwiają identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i wiązanie ich z danymi posiadanymi przez strony trzecie.

Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerów, którymi posługują się użytkownicy łączący się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zamówionych zasobów, czas polecenia, sposób przesyłania zapytania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, numeryczny kod identyfikujący stan odpowiedzi wysłanej przez serwer (operacja udana, błąd itp.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących użytkowania witryny internetowej i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i zostają usunięte natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystywane do sprawdzenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych ze szkodą dla strony: za wyjątkiem takiego przypadku, dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane przez więcej niż siedem dni.


Dane dobrowolnie dostarczane przez użytkownika


Opcjonalne, dobrowolne i celowe wysłanie danych osobowych przez użytkownika w formularzach rejestracyjnych obecnych w niniejszej witrynie internetowej oznacza pozyskanie dostarczonych przez nadawcę danych, koniecznych do świadczenia żądanej usługi. Specyficzne informacje zbiorcze będą stopniowo przytaczane lub wyświetlane na stronach opracowanych z myślą o specjalnych usługach świadczonych na życzenie.


CIASTECZKA


Ciasteczka to małe pliki tekstowe zawierające pewną ilość informacji, które są wymienianie pomiędzy witryną internetową oraz urządzeniem użytkownika (zazwyczaj dotyczy przeglądarki internetowej). Są one głównie wykorzystywane, aby umożliwić działanie stron internetowych w jak najefektywniejszy sposób, a także celem dostarczenia informacji właścicielom strony. Ciasteczka mogą być sesyjne i stałe. Ciasteczka sesyjne są zapisywane w urządzeniu użytkownika przez krótki czas i są usuwane tuż po zamknięciu serwisu internetowego. Ich wykorzystywanie jest ograniczone wyłącznie do przesyłania danych identyfikacyjnych sesji (złożone z przypadkowych liczb generowanych przez serwer) niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i sprawnego przeglądania strony. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu i są przechowywane dopóki nie upłynie termin ustalony dla ich usunięcia. Ponieważ nie są one usuwane bezpośrednio po zamknięciu przeglądarki internetowej, umożliwiają zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkownika na własnej stronie, a także zebranie informacji na temat stron witryny internetowej odwiedzonych przez użytkownika, częstotliwości z jaką strona jest odwiedzana oraz służą do zidentyfikowania ścieżki nawigacji użytkowników celem poprawy jakości korzystania z danej witryny. Rozróżnia się ciasteczka (sesyjne lub stałe) podmiotów pierwszych lub podmiotów trzecich, w zależności, czy podmiotem, który umieszcza ciasteczka na urządzeniu użytkownika jest zarządzający witryną internetową odwiedzaną przez użytkownika (będą to więc ciasteczka podmiotów pierwszych), czy inny podmiot (będą to ciasteczka podmiotów trzecich).


Ciasteczka wykorzystywane na naszej stronie


Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje ciasteczka zarówno podmiotów pierwszych, jak i podmiotów trzecich z uwagi na fakt korzystania z funkcji Google Analytics oferowanych przez Google Inc.


Google Analytics wykorzystuje ciasteczka do zbierania i analizowania informacji dotyczących sposobu użytkowania stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies Google Analytics i ich wykorzystywania przez Google Inc., można się zapoznać z:


informacjami na temat wykorzystywania plików cookies przez Google pod adresem:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
oraz https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
informacjami na temat polityki prywatności Google Analytics pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
Poniższa tabela szczegółowo przedstawia pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej.

 


Poza ciasteczkami analitycznymi obecnymi w tabeli, witryna internetowa korzysta także z innych ciasteczek technicznych (np. ciasteczko cookie_alert, które jest wykorzystywane do odnotowania, czy użytkownik zgodził się na używanie plików cookies na tek stronie) i inne pliki cookies sesyjne. Wykorzystywanie ciasteczek sesyjnych jest ograniczone wyłącznie do przesyłania danych identyfikacyjnych sesji (złożone z przypadkowych liczb generowanych przez serwer) niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i bezproblemowego przeglądania strony. Cookies sesyjne wykorzystywane na niniejszej stronie pozwalają na uniknięcie stosowania innych technik informatycznych potencjalnie niebezpiecznych dla zachowania poufności nawigacji przez użytkowników i nie umożliwiają pobierania osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika.


Zarządzanie ciasteczkami


Zwykle przeglądarki internetowe umożliwiają kontrolę większości ciasteczek za pośrednictwem ustawień danej przeglądarki. Niemniej należy pamiętać, iż całkowite lub częściowe wyłączenie tzw. ciasteczek technicznych może utrudnić korzystanie z funkcji witryny internetowej. Jeżeli jednak użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies żadnego typu na własny sprzęt komputerowy, ani z niniejszej witryny internetowej, ani z innych, może zwiększyć poziom ochrony, zmieniając ustawienia bezpieczeństwa własnej przeglądarki internetowej:


Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=pl_PL

Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL

Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265


DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH


Poza danymi określonymi jako wymagane do nawigacji, użytkownik może dobrowolnie podać dane osobowe. Brak dostarczenia powyższych danych może jednak uniemożliwić uzyskanie wymaganych informacji.


SPOSÓB PRZETWARZANIA


Dane osobowe są przetwarzane, także za pomocą zautomatyzowanych narzędzi. Celem zapobiegania utracie danych, nielegalnym lub niewłaściwym zastosowaniom i nieupoważnionym dostępom zachowywane są specjalne zasady bezpieczeństwa. Administrator danych zastosował wszystkie minimalne środki bezpieczeństwa określone prawem oraz bazując na głównych normach międzynarodowych, wprowadził również dodatkowe środki ostrożności w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z poufnością, dostępnością oraz integralnością pozyskanych i przetworzonych danych osobowych.


UDOSTĘPNIANIE, PREZENTACJA ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH


Pozyskane dane mogą być przesyłane lub udostępniane innym spółkom w celu prowadzenia działań będących ściśle i instrumentalnie związanych z funkcjonowaniem danej usługi, np. zarządzaniem systemem informatycznym. Osobiste dane podane przez użytkowników podczas zamawiania materiałów informacyjnych (broszury, materiały informacyjne itp.) są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania usługi lub zamówionej czynności i są przekazywane stronom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (firmy pakujące, naklejające etykiety, wysyłkowe). Poza tymi przypadkami dane nie zostaną przekazane nikomu innemu, chyba, że wymagać tego będzie umowa bądź wymogi prawne lub jeśli użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.

Zgodnie z powyższym, dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, ale tylko i wyłącznie w przypadku:

  1. wyraźnej zgody na udostępnienie danych podmiotom trzecim;
  2. konieczności udostępnienia danych podmiotom trzecim w celu wykonania zamówionej usługi;
  3. kiedy jest to konieczne zgodnie z wymogami władzy sądowej lub bezpieczeństwa publicznego.


Żadne informacje pochodzące z serwisu internetowego nie będą rozpowszechniane.


PRAWA STRON ZAINTERESOWANYCH


Ustawa o ochronie danych osobowych wyraźnie określa pewne prawa dla podmiotów, których te dane dotyczą (tzw. strona zainteresowana). W szczególności, zgodnie z art. 15 i kolejnymi Rozporządzenia RODO, mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia występowania bądź braku Państwa danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat źródła i celu oraz sposobu przetwarzania danych, prawo do ich aktualizacji, sprostowania i uzupełnienia, a także do usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem bądź w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art. 17 Rozporządzenia (UE) 2016/679.


ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI


Administrator okresowo weryfikuje prowadzoną politykę prywatności i bezpieczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, dokonuje zmian w treści niniejszego dokumentu w odniesieniu do zmian prawnych i organizacyjnych lub zmian dyktowanych przez postęp technologiczny. W przypadku zmiany polityki prywatności, nowa wersja będzie zamieszczona na tej stronie witryny internetowej.


PYTANIA, SKARGI, SUGESTIE I WYKONYWANIE PRAW

Każdy zainteresowany dalszymi informacjami, chcący zaproponować sugestię bądź złożyć skargę lub zakwestionować politykę prywatności firmy lub sposób, w który nasza spółka przetwarza dane osobowe, a także w celu dochodzenia swoich praw przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych może zwrócić się do administratora danych pisząc bezpośrednio na adres, pod jakim dane są przetwarzane: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. z siedzibą przy Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) - Włochy lub wysyłając informację n adres e-mail: privacy@sdfgroup.com.