heb_Qnx55QP.webp

Strategia podatkowa

INFORMACJA O REALIZACJI
STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021 R. PRZEZ SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SP. Z O.O.

 

I. Podstawa prawna informacji o realizacji strategii podatkowej.


Obowiązek przygotowania i publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej Same DeutzFahr Polska sp. z o.o. (dalej: „SDFP” lub „Spółka”) wynika z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („updop”). Przepis ten mówi, że podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

 

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,


b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,


4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),

 

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego. 


II. Działalność prowadzona przez SDFP 


Działalność gospodarcza prowadzona przez SDFP skupia na sprzedaży nabytych przez Spółkę maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny) oraz akcesoriów do nich (oleje, części, wyposażenie). Sprzedaż SDFP kierowana jest do krajowych podmiotów zajmujących się sprzedażą odbiorcom końcowym (tzw. dealerzy), a towary są nabywane od podmiotów zagranicznych – głównie powiązanych.

Przychody do opodatkowania osiągnięte przez SDFP kwalifikują ją do grona tzw. dużych podatników, wskazanych w art. 27b ust. 2 pkt 2 updop. W publikowanym przez Ministra Finansów wykazie podatników, u których kwota przychodów do opodatkowania za 2021 r. przekroczyła równowartość 50 mln EUR (https://www.gov.pl/attachment/a3ba7792-af1e-47c2-ad9d-8524fedabe85), SDFP zajmuje pozycję 2818.1 SDFP osiągnęła w 2021 r. przychody do opodatkowania 267.003.135 zł, koszty uzyskania przychodów 262.857.848 zł i zapłaciła za 2021 r. 781.050 zł podatku dochodowego od osób prawnych.

SDFP nie współtworzy podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1a updop


III. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.Według oceny Spółki, działalność oraz transakcje prowadzone przez SDFP nie powodują istotnego ryzyka podatkowego. Naczelną zasadą, którą kieruje się Spółka, jest unikanie rozwiązań/operacji, które z uwagi na niejasne przepisy prawa podatkowego mogą prowadzić do powstania takiego ryzyka.

Spółka nie dąży również do agresywnej optymalizacji zobowiązań podatkowych i zapewnia rzetelne, i zgodne z przepisami prawa realizowanie obowiązków nakładanych prawem podatkowym. W szczególności oznacza to, że osiąganie korzyści podatkowych nie jest decydującą przesłanką podejmowanych działań.

Organem bezpośrednio odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji mających wpływ na rozliczenia podatkowe jest Zarząd Spółki działający przy wsparciu pracownika zajmującego stanowisko Dyrektora Finansowego. Dyrektor Finansowy). Dyrektor Finansowy w 2021 r. był prokurentem Spółki (prokura samoistna).


1 Wykaz według stanu na dzień 1 września 2022 r. 

 

Księgi rachunkowe SDFP są prowadzone przez wewnętrzny dział finansów. W gestii tego zespołu, kierowanego przez Dyrektora Finansowego leży w szczególności bieżące prowadzenie rozliczeń podatkowych (określanie obowiązków, kalkulacja zobowiązań, przygotowywanie i przekazywanie wymaganych informacji i deklaracji oraz dokonywanie płatności zobowiązań podatkowych). SDFP udzieliła Dyrektorowi Finansowemu odpowiedniego pełnomocnictwa do składania rozliczeń podatkowych. Dyrektor Finansowy identyfikuje też zagadnienia związane z rozliczeniami, które mogą być związane z wątpliwościami i w razie potrzeby angażuje zewnętrznego doradcę. Dyrektor Finansowy zapewnia właściwe przygotowanie merytoryczne swoich pracowników – uczestniczą oni w
kursach i szkoleniach oraz korzystają ze wsparcia zewnętrznego doradcy.

Powyższe procedury i struktura organizacyjna mają na celu kompleksowe zapewnienie prawidłowego rozliczania/obliczania i deklarowania zobowiązań publicznoprawnych z uwzględnieniem identyfikacji ryzyk podatkowych.

Obowiązkiem Dyrektora Finansowego jest również identyfikacja obowiązków SDFP wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa, odnoszących się do raportowania schematów podatkowych. W tym celu Dyrektor Finansowy jest angażowany we wszystkie procesy decyzyjne dotyczące nowych przedsięwzięć SDFP. SDFP nie ma obowiązku sporządzenia procedury określającą zasady realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 86a - 86o ustawy Ordynacja Podatkowa i nie posiada takiej pisemnej procedury.

Ocena kontrahentów SDFP, zgodnie z „Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” przygotowaną przez Ministerstwo Finansów leży w gestii działu finansowego z udziałem działu handlowego.

Obowiązkiem wyznaczonych pracowników działu finansów jest weryfikacja, czy kontrahent (dostawca) Spółki widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT lub Wykaz podatników VAT, prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – w przypadku podmiotów krajowych oraz weryfikacja kontrahenta w systemie Vies – w przypadku dostawców posługujących się numerami VAT wydanymi przez inne niż Polska państwa Unii Europejskiej. Weryfikacja jest dokonywana w związku z ewidencjonowaniem w systemie dokumentu handlowego danego kontrahenta. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że znaczna większość zakupów dokonywanych przez SDFP następuje od nielicznych podmiotów powiązanych, z którymi SDFP współpracuje od lat i których status oraz prawidłowość rozliczeń podatkowych nie budzi wątpliwości. 

 

IV. Informacja na temat dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją
Skarbową.Spółka w 2021 r. nie stosowała dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową – nie zawarła, ani nie wnioskowała o zawarcie umowy o współdziałanie, ani uprzedniego porozumienia cenowego. 

 

V. Informacje dot. realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.


Spółka terminowo i prawidłowo realizuje swoje obowiązki dotyczące rozliczeń podatkowych. W razie wystąpienia nieprawidłowości lub opóźnień są one niezwłocznie usuwane. Jak wspomniano, Dyrektor Finansowy na bieżąco monitoruje, czy występują obowiązki SDFP związane z raportowaniem schematów podatkowych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. W 2021 r. obowiązki takie nie wystąpiły - SDFP nie uczestniczyła w schemacie podatkowym. Spółka zatem nie raportowała schematów podatkowych w 2021 r.


VI. Transakcje z podmiotami powiązanymi.


Suma bilansowa Spółki na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 79.917.015,33 zł. Wartość transakcji dokonywanych przez SDFP z podmiotami powiązanymi (ustalona zgodnie z przepisami updop) przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. kwotę 3.995.850,77 zł) dla następujących transakcji z 2021 r.:


− Zakup maszyn rolniczych od podmiotów powiązanego,
− Zakup części do maszyn rolniczych od podmiotu powiązanego.Oprócz tego, SDFP zawierała w 2021 r. z podmiotami powiązanymi następujące transakcje o
wartościach poniżej wskazanego progu:


− Zwrot kosztów napraw gwarancyjnych od podmiotu powiązanego,
− Płatności opłat licencyjnych do podmiotu powiązanego,
− Płatności opłat ponoszonych w związku z korzystaniem z aplikacji pozwalającej
tworzyć oferty przez przedstawicieli dealera do podmiotu powiązanego,
− Płatności opłat ponoszonych w związku z korzystaniem z aplikacji pozwalającej
na dostęp do danych GPS do podmiotu powiązanego.


Wskazany powyżej podmiot powiązany nie jest rezydentem podatkowym Rzeczpospolitej
Polskiej. 


VII. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updopSpółka nie planuje i nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art.
11a ust. 1 pkt 4 updop.

 

VIII. Wnioski o wydanie stanowiska organów podatkowych


Spółka w roku 2021 r. nie składała wniosków o wydanie:


a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji
podatkowej,
b) indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji
podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.IX. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.X. Inne


Informacja o realizowanej strategii podatkowej jest sporządzana i, po jej akceptacji przez Zarząd SDFP, podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: https://www.deutz-fahr.com/pl-pl/ w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie aktualizowana i publikowana za każdy rok podatkowy.
Informacja o adresie strony internetowej, na której informacja o realizowanej strategii podatkowej jest publikowana, zostanie przekazana do właściwego dla Spółki naczelnika
urzędu skarbowego.