מידע משפטי ומדיניות פרטיות

מידע משפטי

SDF S.p.A.
חברת מניות יחיד SDF S.p.A.
ויאלה פראנצ'סקו קוואלי, 14 - 24047 טרוויגליו (BG) - איטליה
טל.. +39 03634211 - פקס +39 0363421638
הון מניות: EUR 32,000,000
קוד כספי, VATIN, רשם החברות של ברגמו 00215890161 - REA 47462
www.sdfgroup.com"

כללים ותנאים לשימוש
אתר זה מהווה שירות שמטרתו לספק מידע מקוון אודות המוצרים, השירותים, הפעילויות ועניינים אחרים הנוגעים ל-SDF S.p.A., כהגדרתם להלן, והמותגים הקנייניים של החברה. השימוש בו כפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תשתמשו באתר ואל תורידו ממנו חומרים כלשהם.

זכויות יוצרים ומגבלות שימוש
התכנים של דפי האתר מהווים זכויות יוצרים של © SDF S.p.A. ולכן מוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין תעשייתי אשר SDF S.p.A. הינה הבעלים הבלעדי שלהן. כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לשכפל, להעביר, להעלות, להעלות, לשמור, לפרסם או להפיץ את תוכן הדפים באתר באופן מלא או חלקי ללא הסכמה מראש של SDF S.p.A. המשתמשים רשאים לאחסן את התכנים במחשב שלהם ולהדפיס. קטעים מדפי אתר זה לשימוש אישי בלבד. המותגים והלוגו המופיעים באתר זה הינם רכושה של SDF S.p.A. אין לעשות שימוש בתוכן באתר כלשהו מלבד זה ללא הסכמה מראש ובכתב של SDF S.p.A. השם SDF וכל המותגים הכוללים את SAME, DEUTZ FAHR, לא ניתן להשתמש בשמות המותג Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire או Lamborghini Green Pro ככתובות האינטרנט של אתרים אחרים, או כחלק מכתובות כאמור, ללא הסכמה מראש ובכתב של SDF S.p.A. הגישה לאתר זה לא תעניק כל רישיון או זכות להשתמש בשמות המותג המופיעים באתר, בין אם באופן חריג ובין אם אחרת, אלא אם התקבלה הסכמה מראש של SDF S.p.A.

הגבלת אחריות
המידע הכלול באתר זה מסופק בתום לב ו-SDF S.p.A. המאמינה כי הוא מדויק. SDF S.p.A. וחברות הבת שלה (להלן "SDF S.p.A") לא תיחשב בשום אופן כאחראית לנזק כלשהו ישיר, עקיף או מקרי הנגרם מהשימוש באתר זה. המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. המידע עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מוקדמת. SDF S.p.A. יכולה גם לשפר, לשנות או למחוק חלקים מאתר זה ללא הודעה מוקדמת.

קישורים ואתרי אינטרנט אחרים
אתר זה עשוי להכיל קישורים או הפניות לגישה לאתרים אחרים, כגון רשתות חברתיות. בלחיצה על הקישורים המסופקים, ניתן לשתף את התכנים שלנו, לדוגמא. אנו מודיעים לכם בזאת כי ל-SDF S.p.A. אין כל שליטה על התוכן של אתרים אלו והיא מסירה מעצמה כל אחריות על החומר שמופק או מפורסם באתרים כאמור או נזק כלשהו ישיר, עקיף או מקרי שנגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים. העובדה כי האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים אינה מעידה על כך ש-SDF S.p.A מעניקה חסות ו/או מאשרת אתרים אלו או את המוצרים ו/או השירותים המופיעים בהם.

מידע המתקבל על ידי SDF
כל חומר שנשלח ל-SDF S.p.A., כגון באמצעות דואר אלקטרוני או דרך דפי האינטרנט, ייחשב כבלתי חסוי. SDF S.p.A. לא תהיה מחויבת באופן כלשהו בכל הקשור לחומר האמור ותהיה חופשית לשכפל, להשתמש, לחשוף, להציג ולשנות אותו, כמו גם להשתמש בו להפקת יצירות אחרות ולהפיץ אותו לצדדים שלישיים, ללא הגבלה. בנוסף, SDF S.p.A. תהיה חופשית להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הידע הטכני הכלולים בו לכל מטרה, לרבות אך לא רק לפיתוח, ייצור ומכירה של מוצרים המשלבים את החומר האמור. כל גורם השולח חומר ל-SDF S.p.A. מאשר כי ניתן לחשוף את החומר האמור באופן חופשי שאינו מכיל מידע בלתי חוקי או מידע שאינו מתאים לפרסום, ובכך מסכים לשפות את SDF S.p.A. בגין כל פעולה הנלקחת עח ידי צדדים שלישיים ביחס לחומר האמור .

מדיניות פרטיות

בקר נתונים
מרגע ביקור המשתמש מבקר באתר זה, המידע הקשור לאנשים מזוהים או שאינם מזוהים עשוי להיות מעובד. "בקר הנתונים", בהתאם לתקנה 2016/679 של האיחוד האירופי (תקנת הגנת מידע כללית, להלן "GDPR") הוא SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., שמשרדיו הרשומים הינם בכתובת-וויאלה פרנצ'סקו קאסאני, 14 - 24047 טרוויגיליו (BG) - איטליה.

מקום עיבוד הנתונים ותקופות שמירתם
פעולות העיבוד הקשורות לשירותי האינטרנט של אתר זה מבוצעות במשרדיו הרשומים המופיעים לעיל של מבקר הנתונים ומבוצעות אך ורק על ידי צוות שהוסמך לכך במפורש על ידי מבקר הנתונים, או על ידי ספקי צד שלישי כלשהם שמונו לבצע פעולות תחזוקה מזדמנות, ומונו כמעבדי נתונים בהתאם לסעיף 28 של ה-GDPR. הנתונים שנאספו יאוחסנו אך ורק - ביחס לכל סוג של נתונים שיעובדו - למשך הזמן הנדרש למילוי המטרות הספציפיות המפורטות בהודעות המידע המסכם הספציפיות המוצגות בדפי האתר ומסופקות עבור שירותים ספציפיים.

סוגי הנתונים המעובדים
"נתוני גלישה - במהלך פעילות רגילה, מערכות המחשב ונהלי התוכנה המשמשים להפעלת אתר זה רוכשים נתונים אישיים מסוימים, שהעברתם משתמעת בשימוש בפרוטוקולי תקשורת אינטרנט.

מידע זה אינו נאסף לצורך שיוך מול בעלי עניין מזוהים, אך מעצם טבעו עשוי, באמצעות עיבוד ושיוך לנתונים שבידי צדדים שלישיים, לאפשר את זיהוי המשתמש.

קטגוריית נתונים זו כוללת כתובות IP או שמות מתחם של מחשבים המשמשים את המשתמשים המתחברים לאתר, כתובות URI​ של המשאבים המבוקשים, זמן הבקשה, השיטה המשמשת להגשת הבקשה לשרת, גודל הקובץ המתקבל בתגובה, הקוד המספרי המציין את מצב התגובה מהשרת (הצלחה, שגיאה וכו') ופרמטרים נוספים לגבי מערכת ההפעלה וסביבת המחשב של המשתמש.

נתונים אלו משמשים אך ורק לצורך קבלת מידע סטטיסטי אנונימי אודות השימוש באתר ולבדיקת תקינותו. הנתונים נמחקים מיד לאחר העיבוד. הנתונים עשויים לשמש לביסוס אחריות במקרה של ביצוע פשעי מחשב נגד האתר; למעט נסיבות אלה, נתונים כלשהם לגביי קשרים מקוונים נשמרים בשלב זה למשך לא יותר משבעה ימים.

נתונים הנמסרים מרצון על ידי המשתמש

המשתמש מגיש את הנתונים האישיים שלו באופן אופציונלי, מפורש ומרצון בטפסי ההרשמה באתר זה באופן שמביא בכך לרכישה של הנתונים שסופקו על ידי השולח, הנדרשים למתן השירות המבוקש. הודעות מידע מסכם ספציפי יוצגו מיידית או בהדרגה בדפי האתר המשמשים למתן שירותים לפי דרישה.

עוגיות

קובצי עוגיות הם קבצי טקסט קטנים המכילים כמות מסוימת של מידע המוחלפת בין אתר אינטרנט למסוף המשתמש (בדרך כלל הדפדפן שלו). אלו משמשים בעיקר כדי לאפשר לאתרים לתפקד ולפעול בצורה יעילה יותר, ולספק לבעלי האתר מידע. ישנם שני סוגים: קובצי עוגיות חד פעמיים וקובצי עוגיות קבועים. קובצי עוגיות חד פעמיים נשארים בזיכרון במסוף לפרק זמן קצר ונמחקים ברגע שהמשתמש סוגר את הדפדפן שלו. השימוש בהם מוגבל בהחלט לשידור מזהי ביקור באתר (המורכבים ממספרים מזדמנים שנוצרו על ידי השרת) לפי הצורך כדי לאפשר ניווט מאובטח ויעיל באתר. עוגיות קבועות נשארות מתוייקות במסוף המשתמש עד לפקיעתן, לאחר פרק זמן שנקבע מראש. מאחר שעוגיות אלו אינן נמחקות מיד עם סגירת הדפדפן, הן מאפשרות לזכור בחירות שנעשו על ידי המשתמש באותו אתר, מידע על דפי האתר בהם ביקר המשתמש ותדירות הביקורים הללו. קובצי עוגיות קבועים מזהים גם את נתיב הגלישה של משתמשים כדי לשפר את חווית הגלישה באתר זה. לבסוף, גם קובצי עוגיות חד פעמיים וגם קובצי עוגיות קבועים עשויים להיות קובצי עוגיות של צד ראשון או של צד שלישי, תלוי אם הצד שמתקין אותן במסוף המשתמש הוא מנהל האתר בו המשתמש מבקר (קובצי עוגיות של צד ראשון) או צד אחר ( קובצי עוגיות של צד שלישי).


קובצי עוגיות המשמשים באתר זה אתר זה 
אתר זה משתמש הן בקובצי עוגיות של צד ראשון ווהן של צד שלישי שכן הוא משתמש בפונקציות של שירותי Google Analytics, המסופקים על ידי Google Inc.


השירות Google Analytics משתמש בקובצי עוגיות כדי לאסוף ולנתח מידע על אופן השימוש באתרי האינטרנט בהם ביקר המשתמש. למידע נוסף על קובצי עוגיות של Google Analytics והשימוש בהם על ידי Google Inc., אנא עיינו ב:

המידע לגביי אופן בו Google משתמשת בקובצי עוגיות, הזמין ב:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=iw ו https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage מדיניות הפרטיות של Google Analytics, הזמין בכתובת:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=iw 

בנוסף לקובצי עוגיות הניתוח הכלולות בטבלה, האתר משתמש גם בקובצי עוגיות טכניים אחרים (למשל, cookie_alert המשמשים לתעד האם המשתמש מאשר את השימוש בקובצי עוגיות באתר זה) וקובצי עוגיות אחרים חד פעמיים. השימוש בקובצי עוגיות חד פעמיים מוגבל בהחלט לשידור מזהים חד פעמיים (המורכבים ממספרים מזדמנים שנוצרו על ידי שרת), הנחוצים כדי לאפשר שימוש בשירות ספציפי ולאפשר ניווט מאובטח ויעיל באתר. קובצי העוגיות המכונים קובצי עוגיות חד פעמיים המשמשים באתר זה פוטרים מהצורך להשתמש בטכנולוגיות מחשב אחרות העלולות לפגוע בסודיות הרגלי הגלישה של המשתמשים ואינם מאפשרים רכישת נתונים אישיים המזהים את המשתמש.

ניהול קובצי עוגיות 

מרבית הדפדפנים מאפשרים לנהל את מרבית קובצי העוגיות על ידי שינוי הגדרות האבטחה של הדפדפן שלכם. עם זאת, אנו מזכירים לכם כי השבתה מלאה או חלקית של מה שנקרא קובצי עוגיות טכניים עלולה לסכן את השימוש בפונקציות באתר. בכל מקרה, אם המשתמש מסרב לאשר כל סוג של קובצי עוגיות במכשיר שלו, בין אם מאתר זה או מאחרים, הוא יכול להעלות את רמת הגנת הפרטיות על ידי התאמת הגדרות האבטחה בדפדפן שלו:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-USkb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari 6/7 Mavericks:https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US

Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US

Safari ב-Phone, iPad, או iPod Touch: https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 

אופי אופציונלי של אספקת נתונים 
בהתאם להוראות לעיל לגבי נתוני הגלישה, המשתמש חופשי לספק את הנתונים האישיים שלו. עם זאת, אי מסירת נתונים כאמור עלולה להוביל לכך שהשירות המבוקש לא יהיה זמין לשימוש.

"

שיטות עיבוד
הנתונים האישיים מעובדים גם בעזרת כלים אוטומטיים. אמצעי אבטחה ספציפיים ננקטים כדי למנוע אובדן נתונים, שימוש לא חוקי או לא תקין בנתונים וגישה לא מורשית לנתונים. בקר הנתונים מיישם את כל אמצעי האבטחה המינימליים הקבועים בחוק, ובהתאם לתקנים הבינלאומיים העיקיים, מיישם אמצעי אבטחה נוספים כדי למזער סיכונים לסודיות, זמינות ושלמות הנתונים האישיים שנאספו ועובדו.

שיתוף, העברה והפצה של נתונים
"הנתונים שאנו אוספים עשויים להיות מועברים או משודרים לחברות אחרות ביחס לפעילויות הקשורות בקשר הדוק וחיוני ליעילות השירות, כגון ניהול מערכת ה-IT. נתונים אישיים המסופקים על ידי משתמשים המבקשים העברת חומר אינפורמטיבי (חוברות, חומר אינפורמטיבי וכו') משמשים אך ורק למטרת חד פעמיות או לאספקת השירותים המבוקשים, ויועברו לצדדים שלישיים רק כאשר הדבר נחוץ למטרות אלו (חברות המספקות שירותי מעטפת, תיוג, משלוח). מעבר לנסיבות אלו, הנתונים האישיים לא ייחשפו אלא אם כן נקבע כך תחת חוזה או בחוק או אם נתבקשה הסכמה ספציפית מהנבדק שניתנה על ידיו.


במובן זה, נתונים אישיים עשויים להיות מועברים לצדדים שלישיים, אך רק במקרים הבאים:

כאשר ישנה הסכמה מפורשת לשיתוף נתונים עם צדדים שלישיים;
כאשר קיים צורך לשתף את המידע עם צדדים שלישיים על מנת לספק את השירות הנדרש;
כאשר יש להיענות לבקשות מערכת המשפט או המשטרה.

לא ייחשפו נתונים הנובעים משירות האינטרנט."

זכויות מושא הנתונים
חוק הגנת המידע האישי קובע במפורש מספר זכויות הניתנות לגורם אליו מתייחסים הנתונים האישיים (מכונה גם "מושא הנתונים". באופן ספציפי, בהתאם לסעיפים 15 ואילך. בתקנה 2016/679 של האיחוד האירופי, מושאי נתונים זכאים בכל עת לקבל אישור על קיומם של נתונים אישיים הנוגעים אליהם ולקבל מידע על תוכנם ומקורם, כמו גם על אופן עיבודם, ולדרוש שהנתונים האמורים יעודכנו, יתוקנו או ישולבו במידה והם מעובדים שלא כדין או כאשר חלה אחת מהעילות המפורטות בסעיף 17 של תקנה 2016/679 של האיחוד האירופי.

שינויים במדיניות הפרטיות הנוכחית
בקר הנתונים בודק באופן קבוע את מדיניות הפרטיות והאבטחה, ובמידת הצורך, מתקן אותה בתגובה לשינויים רגולטוריים או ארגוניים או כפי שמוכתב בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה. במקרה של תיקון במדיניות, הנוסח החדש יפורסם בעמוד זה של האתר.

שאלות, תלונות, הצעות ומימוש זכויותיכם
כל מי שמעוניין בקבלת מידע נוסף, הגשת הצעות, העברת תלונות או טענות בנוגע למדיניות הפרטיות ו/או האופן בו החברה שלנו מעבדת נתונים אישיים, או כל מי שרוצה לממש את הזכויות המוקצות לו בחוק הגנת המידע, יכול לפנות לבקר הנתונים על ידי פנייה בכתב ל- SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., שמשרדיו הרשומים בכתובת וויאלה פרנצ'סקו קסאני, 14 - 24047 ורוויגליו (BG) - איטליה, או על ידי שליחת דוא"ל אל privacy@sdfgroup.com.